For leverandører

Q-Construction A/S' betingelser for fakturering, betaling o. lign.

Som leverandør kan du nedenfor finde nyttig information om, hvorledes du skal forholde dig til betalingsrelaterede forhold såsom proforma fakturering, endelig fakturering, betaling, vedligehold af bankoplysninger og fremsendelse af kreditnota. Disse procedurer er sat i værk for at sikre en hurtig og effektiv godkendelsesproces.

Medmindre andre betalingsbetingelser fremgår af den specifikke entreprisekontrakt / leverancekontrakt, er det altid nedenstående betingelser, der er gældende. Følgende beskrivelser afløser alle foregående beskrivelser af samme art, herunder tidligere versioner af Q-Constructions Fællesbetingelser. Hvor der måtte være overlap, er det følgende beskrivelser, der er gældende.

I det følgende bruges QC som synonym for Q-Construction A/S.

Ved manglende efterlevelse af nedenstående, bortfalder afledte krav mod QC (f.eks. morarenter o. lign. afledte udgifter og tidrelaterede fordringer), leverandør måtte lide som følge af QC's senere betaling. Ved spørgsmål til følgende betingelser, kontakt den projektansvarlige eller bogholderiet ved at skrive til finans@q-c.dk.

Eksempel

Vigtig info vedr. fakturaer

På alle fakturaer, der vedrør projekter, skal der angives følgende i reference: 4-cifret sagsnummer - 3-cifret artsnummer - Initialer godkender 1 - Initialer godkender 2.

Disse informationer skal den projektansvarlige / rekvirenten oplyse ved bestilling.

Hvis ikke ovenstående er påført, vil fakturaen blive afvist og en ny skal fremsendes.

Faktura som IKKE vedrører projekter: Anfør venligst rekvirent.

Fakturaer / kreditnotaer skal sendes i PDF-format. Hver PDF-fil må kun indeholde én faktura/kreditnota. Hvis der følger underbilag med, skal faktura og underbilag være flettet til én PDF-fil med faktura som side 1.

Alle fakturaer / kreditnotaer skal sendes til faktura@q-c.dk.

Spørgsmål vedr. fakturaer skal i første omgang sendes til den QC's projektansvarlige, og ellers kan der sendes en mail til finans@q-c.dk.

Kontoudtog, rykkere samt andre henvendelser vedr. fakturaer skal sendes til finans@q-c.dk.

Vigtig info vedr. betalingsbetingelser

QC har som udgangspunkt løbende måned + 30 dage som betalingsbetingelse til sine leverandører, medmindre andet er aftalt eller bestemt ved lov. Vi vil derfor tillade os at rette betalingsbetingelserne på fremsendte fakturaer som nævnt overfor.

Info vedr. betalingsdage

Med henblik på en effektiv betalingsadministration, er vi overgået til at foretage betalinger den 10., 20. og 30/31. i måneden. Hvis ovennævnte dage ikke er en bankdag, foretages betalingen førstkommende bankdag.

Proformafaktura

Der skal fremsendes en proformafaktura til den sagsansvarlige inden fremsendelse af faktura. Den endelige faktura fremsendes først efter at proformafakturaen er godkendt af den sagsansvarlige.

Rettidig fremsendelse

Fakturaerne skal fremsendes i den måned, som de er dateret. Der må altså ikke tilbagedateres til foregående måned. Fremsendes den senere, vil betalingsdatoen blive rykket til næste betalingsdag.

Ændring i bankforhold

Det påhviler den enkelte kreditor skriftligt at informere Q-Construction A/S om ændring i den bankkonto, som betaling skal ske til. Information skal sendes til finans@q-c.dk.

Specielt vedr. kreditnotaer

Anfør venligst hvilken faktura (med entydigt fakturanummer), som kreditnotaen vedrører.

Kreditmaksimum

En sjælden gang oplever vi, at en leverandør har indsat et kreditmaksimum i systemet. Hvis dette er tilfældet, bedes I oplyse os om størrelsen heraf.

Faktoring mv.

Anvendelse af faktoring og anden belåning af kreditors fakturaer, forudsætter en forudgående skriftlig aftale herom. En sådan aftale vil skulle omfatte alle kreditorens fakturaer/kreditnotaer og vil skulle gælde indtil andet aftales skriftligt. En sådan aftale vil ikke have nogen indflydelse på Q-Construction A/S' ret til at gøre indsigelser mod fakturaernes rigtighed.

Vores værdier

w

Kundefokuseret

Ansvarsfulde

Positive

Udviklende